+381 (0)60 6768 606 ; +381 (0)11 3172 339 pejslob@sbb.rs

Knjiženje i računovodstvo. Pojmovi koji su svima nama dobro poznati. U daljem tekstu ćemo predstaviti najvažnije delove iz zakona o računovodstvu.

Računovodstvene isprave 

Član 9.

Knjiženje poslovnih promena i događaja (u daljem tekstu: poslovnih promena) na računima imovine, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda vrši se na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava.

Računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Faktura (račun) kao računovodstvena isprava, u smislu ovog zakona, sastavlja se i dostavlja pravnim licima i preduzetnicima u elektronskom obliku i mora biti potvrđena od strane odgovornog lica koje svojim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom (utvrđenom opštim aktom kojim pravno lice, odnosno preduzetnik uređuje organizaciju računovodstva) potvrđuje njenu verodostojnost. 

Rokovi dostavljanja računovodstvenih isprava i rokovi knjiženja

Član 11.

Računovodstvena isprava se nakon njenog sastavljanja kod pravnog lica, odnosno preduzetnika ili njenog prijema od drugih lica, dostavlja na knjiženje najkasnije u roku od pet radnih dana od dana kada je poslovna promena nastala, odnosno u roku od pet radnih dana od datuma prijema (u navedenom roku se mora izvršiti i kontrola verodostojnosti računovodstvene isprave). Lica koja vode poslovne knjige, posle sprovedene kontrole primljenih računovodstvenih isprava, dužna su da računovodstvene isprave proknjiže u poslovnim knjigama najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema.

ZAKON O PDV

Izdavanje računa

Član 42.

Obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobra i usluga.

U slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih usluga čije je trajanje duže od godinu dana, obavezno se izdaje periodični račun, s tim što period za koji se izdaje taj račun ne može biti duži od godinu dana.

Obaveze izdavanja računa iz st. 1. i 2. ovog člana postoji i ako obveznik naplati naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobra i usluga (avansno plaćanje), stim što se u konačnom računu odbijaju avansna plaćanja u kojima je sadržan PDV.

Račun naročito sadrži sledeće podatke:

  1. naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
  2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
  3. naziv adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
  4. vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
  5. datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
  6. iznos osnovice;
  7. poresku stopu koja se primenjuje;
  8. iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
  9. napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
  10. napomenu da se promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Račun se izdaje u najmanje dva primerka od kojih jedan zadržava izdavalac računa, a ostali se daju primaocu dobra i usluga.

Obveznik PDV ne izdaje račun za promet dobara i usluga za koji je rešenjem utvrđena obaveza plaćanja PDV od strane poreskog organa. 

RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Kontrola dokumenata o nastalim poslovnim promenama pre knjiženja obuhvata, pre svega, suštinsku kontrolu, tj. utvrdjivanje dokaza da je poslovna promena sadržana u dokumentu zaista nastala (istinitost). Drugo je tzv. formalna kontrola kojom se utvrdjuje da li dokument sadrži sve poslovne promene (potpunost). Treće, da li su kvantitativne veličine u dokumentu ( količina, cena, vrednost) dobro obračunate (tačnost i materijalnost). I četvrto, da li je poslovna promena izvršena u skladu sa odgovarajućim važećim propisima (zakonitost).

Kontrolom vođenja poslovnih knjiga utvrdjuje se tačnost knjiženja knjigovodstvenih promena, ažurnost u vođenju knjigovodstvene evidencije, kao i međusobnu usklađenost pojedinih evidencija (dnevnika i glavne knjige, sintetičke, analitičke i subanalitičke evidencije i drugih pomoćnih knjiga). Kontrolom računovodstvenih, odnosno finansijskih izveštaja, utvrdjuje se zasnovanost izveštaja na evidencijama, tačnost prezentovanja pojedinih pozicija (računa), kao i način pripreme istih u smislu usklađenosti sa zakonskom, profesionalnom i internom regulativom.

Saznajte i sve o Gotovinskim računima i pravdanju sredstava.